” ผมอาสาเข้ามาทำงาน ด้วยจิตวิญญาณของนักคาราเต้… พร้อมทุ่มเทศักยภาพทั้งปวง เพื่อพัฒนาสมาคมอย่างก้าวกระโดด

ชาวคาราเต้ทุกคน.. ต้องพร้อมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว เพื่อก้าวผ่านความท้าทายที่ต้องเผชิญ อย่าให้ความต่างทางความคิดเห็น เป็นอุปสรรคและฉุดรั้งต่อการมุ่งสู่เป้าหมายแห่งความสาเร็จขององค์กร ในแบบที่ทุกคนปรารถนา อย่างมีความสุขและมีส่วนร่วมสร้างสรรค์…”

พลเอก สุรชาติ จิตต์แจ้ง

แนวความคิดและนโยบายในการบริหารงาน

ในยุคที่ท่านจะเข้ามาเป็นผู้นำนั้น นอกเหนือจากโครงการดังกล่าวแล้ว… ท่านกล่าวว่า

“อันที่จริง ถ้าผมจะคิดนโยบายแบบเฉพาะเจาะจง เพื่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดจริงๆ

ผมคิดว่าผมควรได้ยินจากเสียงของคนคาราเต้ด้วยตัวเองว่า ต้องการให้ช่วยอะไร

และสิ่งนี้ต่างหาก จะทำให้คนคาราเต้ได้พัฒนาและได้ประโยชน์ที่ยั่งยืน

เสริมสร้างให้กีฬาคาราเต้เป็นที่นิยมในหมู่เยาวชน และประชาชนโดยทั่วไป ให้เป็นกีฬาที่เข้าถึงได้ง่าย และเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง
พัฒนาและยกระดับสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยให้มีผลงานเป็นที่ ยอมรับ และมีชื่อเสียงทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ
เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาคาราเต้ ทั้งทางด้านเทคนิค และ ประสบการณ์ และได้รับชัยชนะอย่างต่อเนื่องเมื่อเข้าร่วมการแข่งขันในทุก ระดับ
เสริมสร้างการบริหารจัดการสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทยให้มี ประสิทธิภาพอย่างเป็นระบบและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล