เกี่ยวกับเรา

สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย (ชื่อย่อ: สคท.; Thailand Karate Federation; TKF) เป็นสมาคมกีฬาในสังกัดของการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งทำหน้าที่กำกับดูแลกีฬาคาราเต้ในประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2519 ปัจจุบันมี พล.อ.สุรชาติ จิตต์แจ้ง เป็นนายกสมาคมฯ.

รายนามระยะเวลาดำรงตำแหน่ง

อัศวิน ปุณศรี พ.ศ. 2547 – 2549

พล.อ.ภัทรวิทย์ หงสประภาส พ.ศ. 2550 – 2552

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี พ.ศ. 2553 – 2559

ดร. อนิวัธติ์ ศิริเดชวราวงศ์ พ.ศ. 2559 – 2564

พล.อ.สุรชาติ จิตต์แจ้ง พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน

ตุลาคม พ.ศ. 2519:

ก่อตั้งสมาคมสหพันธ์คาราเต้-โดแห่งประเทศไทย (The Federation of All Thailand Karate-do Organizations -FATKO)

พฤษภาคม พ.ศ. 2530:

ได้รับการรับรองสมาคมฯจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย  

กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2539:

เปลี่ยนชื่อจากสมาคมสหพันธ์คาราเต้-โดแห่งประเทศไทย (The Federation of All Thailand Karate-do Organizations -FATKO) เป็นสมาคมคาราเต้-โดแห่งประเทศไทย (Thailand Karate-do Federation -TKF) ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นสมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย (Thailand Karate Federation) โดยตัดคำว่า”-โด(-do)” ออก

พ.ศ. 2556 – 2559:

พระราชบัญญัติส่งเสริมกีฬาอาชีพ พ.ศ. 2556 มีผลใช้บังคับ และกำหนดให้เพิ่มคำว่า “กีฬา” อยู่หน้าคำว่า สมาคมของทุกสมาคมกีฬา ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ ดังกล่าว สมาคมคาราเต้แห่งประเทศไทย จึงได้ดำเนินการแก้ไขข้อบังคับ และเปลี่ยนชื่อสมาคมฯ เป็น “สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย” โดยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นในปี พ.ศ. 2559