แบบฟอร์มแจ้งชำระค่าสมาชิกประจำปี

แบบฟอร์มชำระค่าสมาชิก ประจำปี 2567
ชมรม / สโมสร
==== สมาชิก สามัญ ====
ทีมกีฬาคาราเต้โด กรุงเทพฯ
บอย ยิมส์
==== สมาชิก สามัญ ====
ชมรมคาราเต้ - โด สจล.พระจอมเกล้าฯ ลาดกระบัง
ชมรมคาราเต้โด ม.ราชภัฏราชนครินทร์
นางสาววิภาวา เจริญศาสตร์กุล
สถาบันศิลปะป้องกันตัวคาราเต้คิดส์ยิมส์
ซากุระโดโจ
นายสรัล หยั่งตระกูล
นายวัลลภ ควรรวม
นางสาวกนกพร ดอนสำราญ
โรงเรียนอนุบาลเลย
นางสาวปิยะนันต์ ราชบันดิษฐ์
ชุมนุมคาราเต้-โด มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
ชมรมคาราเต้ - โด โรงเรียนไทย - ญี่ปุ่น
สมาคมคาราเต้ - โด โกจูไก
นางสาวปรัศนีย์ กิจไกรลาศ
โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี
Wado Karate Federation Hua Hin
นางสาวนลินภัสร์ ธีราพรพันธุ์
==== สมาชิก สามัญ ====
โรงเรียนอนุบาลเลย
สมาคมคาราเต้ - โด โกจูไก
ชมรมคาราเต้ - โด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชมรมคาราเต้มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
นางสาวณัฐฐิตา วีระศิลป์ (สมทบ)
นายวิโรจน์ วโรดมปราโมทย์ (สมทบ)
นางสาวเนตรชนก ชนะบุญ (สมทบ)
นายมานพ ทศดร (สมทบ)
นายทวีสุข เชี่ยวชาญปรีชากุล (สมทบ)
ชมรมคาราเต้โดจังหวัดเลย
ย้าก ยิม
ชมรมคาราเต้จังหวัดระยอง
ชมรมคาราเต้โดจังหวัดกระบี่
นายณัฐภาส ภูสว่าง (สมทบ)
ไผ่ยิมส์
นายศุภชัย เชิดชูเกียรติสกุล (สมทบ)
นางสาวภัทร์ภร อิ่มเอิบ (สมทบ)
นายพัฐพัส กาญจนไพศาล (สมทบ)