2022 Thailand Sport Leaders Programme : TSL

กกท. มอบประกาศนียบัตร ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา ประจำปี 2565

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็นประธานในพิธีปิดการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา หลักสูตร การสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาสู่ผู้นำกีฬา 2022 Thailand Sport Leaders Programme : TSLP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี Mr. Steven Potts ผู้แทนสถาบัน World Academy of Sport, คุณอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ, นายปรีชา ลาลุน ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากีฬาเป็นเลิศ, นางสาวลัดดาวัลย์ เกตุใหญ่ ผู้อำนวยการกองพัฒนาบุคลากรกีฬา และคณะผู้บริหาร ร่วมพิธี ณ โรงแรม เดอะแกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา

ภาพรวมบุคลากร

รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา กล่าวว่า การจัดการพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา หลักสูตร การสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาสู่ผู้นำกีฬา ในครั้งนี้ ถือเป็นปีที่ทำให้เห็นถึงความสำคัญของการยกระดับกีฬาของไทย สู่ความเป็นนานาชาติ ซึ่งเป็นการดำเนินงาน ภายใต้กรอบความร่วมมือของโครงการ Capacity Building for Sport Science on High Performance Sport (Elite Sport) Development โดยจัดขึ้นเพื่อ พัฒนาผู้บริหารกีฬาให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการบริหารจัดการกีฬาด้านต่างๆ ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติ และนำไปสู่การเป็นผู้นำกีฬาที่สามารถบริหารจัดการองค์กรกีฬาได้อย่างมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ ตรงตามมาตรฐานระดับสากล จนสามารถได้รับการรองรับการเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติได้ในอนาคต อีกทั้ง กกท. เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาบุคลากรกีฬา โดยเฉพาะผู้บริหารกีฬา เนื่องจากผู้บริหารกีฬามีหน้าที่วางแผน กำหนดยุทธศาสตร์ และเป้าหมาย รวมทั้งการบริหารจัดการองค์กรกีฬาให้ดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น ผู้บริหารกีฬาจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาความรู้ และประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทั้งบริบทภายในประเทศและระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ การพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา หลักสูตร การสร้างมาตรฐานบุคลากรกีฬาสู่ผู้นำกีฬา ในครั้งนี้ เป็นเนื้อหาหลักสูตรการพัฒนาฯ ที่ กกท. ร่วมกับสถาบัน World Academy of Sport (WAoS) แห่งสหราชอาณาจักร โดยประกอบด้วย 3 รายวิชา ได้แก่ 1. Major Events การบริหารการจัดการแข่งขัน 2. National Federations การบริหารสมาคมกีฬา และ 3. Technology and Innovation เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการกีฬา ซึ่งผู้ที่สำเร็จหลักสูตรฯ จะได้รับประกาศนียบัตรผู้บริหาร (Executive Certificate) ที่ออกโดย กกท. และสถาบัน World Academy of Sport ซึ่ง กกท. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าผู้สำเร็จหลักสูตรฯ ทุกท่านจะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากวิทยากร นำไปปรับและประยุกต์ใช้ในการบริหารองค์กรกีฬาที่เกี่ยวข้อง และพัฒนาวงการกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดการพัฒนาด้านกีฬาของประเทศไปสู่ระดับนานาชาติ และเป็นมาตรฐานสากลให้ได้ต่อไป

ประชาสัมพันธ์ กกท. / 26 สิงหาคม 2565