การอบรมผู้ตัดสินกีฬาคาราเต้ Judge C และสอบเลื่อนระดับผู้ตัดสิน ประจำปี 2566

การอบรมผู้ตัดสินกีฬาคาราเต้ Judge C และสอบเลื่อนระดับผู้ตัดสิน โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาบุคคลากรทางการกีฬาระดับชาติ ขอรับการสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ระหว่างวันที่ 4 – 6 สิงหาคม 2566 ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 4 สิงหาคม 2566 อบรม Online ผ่านระบบ Zoom โดยมีอ.ทวีสุข เชี่ยวชาญปรีชากุล เลขาธิการสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย บรรยายกติกาคาราเต้ ประเภทท่ารำ และอ.วรพล เกื่อพล ผู้ตัดสินระดับนานาชาติ บรรยายกติกาคาราเต้ ประเภทต่อสู้

วันที่ 5-6 สิงหาคม 2566 อบรม Onside ณ การกีฬาแห่งประเทศไทย มีการฝึกปฏิบัติการตัดสิน และสอบข้อเขียน สอบภาคปฏิบัติทั้ง 2 ประเภท โดยมีพล.อ.สุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย มอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้าอบรมผู้ตัดสินในครั้งนี้

คณะวิทยาการในการอบรม
1.อ.ทวีสุข เชี่ยวชาญปรีชากุล
2.อ.ดร.พลวศิน สารธรรม
3.อ.ปพนณัฐ วีระพิพัฒน์
4.นายวรพล เกื้อผล
5.นางปิยะนุช อนันต์มวีผล