ประกาศ ! ข้อชี้แจงเกี่ยวกับการยื่นขอเปิดประชุมใหญ่วิสามัญ