การแต่งตั้งผู้แทนสมาคม วิทยากร และผู้ตัดสิน ไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49“จันท์เกมส์” รอบคัดเลือกระดับภาคทั้ง 5 ภาค

การแต่งตั้งผู้แทนสมาคม วิทยากร และผู้ตัดสิน ไปปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 49 “จันท์เกมส์” รอบคัดเลือกระดับภาคทั้ง 5 ภาค

ตามที่ การกีฬาแห่งประเทศไทย มอบหมายให้จังหวัดจันทบุรี เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเแห่งชาติครั้งที่ 49 “จันท์เกมส์” ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 2 –20 ธันวาคม 2567 และได้กำหนดให้มีการแข่งขันรอบคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนจังหวัดในระดับภาครวม 5 ภาค นั้น

เพื่อให้การแข่งขันคัดเลือกนักกีฬาเป็นตัวแทนจังหวัดในระดับภาค รวม 5 ภาค เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและตามมาตรฐานสากล สมาคมจึงแต่งตั้งผู้แทนสมาคม วิทยากรและผู้ตัดสิน ไปปฏิบัติหน้าที่ ดังปรากฏรายชื่อต่อไปนี้