ประกาศ ! รายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมทดสอบทักษะทางกายและทดสอบการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทย สำหรับการแข่งขันประจำปี ๒๕๖๖

รายชื่อนักกีฬาเข้าร่วมทดสอบทักษะทางกายและทดสอบการแข่งขัน เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทย สำหรับการแข่งขันประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ห้อง ๑๑๑ (ห้องฝึกซ้อมนักกีฬาคาราเต้ทีมชาติไทย) การกีฬาแห่งประเทศไทย กรุงเทพมหานคร

หมายเหตุ
1. นักกีฬารายงานตัวและลงทะเบียนเวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.
2. ให้นักกีฬาเตรียมเอกสารดังนี้ รูปถ่าย,สำเนาบัตรประจำประชาชน,หนังสือเดินทาง(passport) (ถ้ามี)
3. ให้นักกีฬาเตรียมชุดกีฬาคาราเต้ อุปกรณ์ป้องกัน และรองเท้าผ้าใบ
4 นักกีฬาที่ไม่มีรายชื่อดังกล่าว สามารถเสนอชื่อให้ผู้ฝึกสอนทีมชาติภูมิภาคพิจารณาแล้วนำเสนอมาที่หัวหน้าผู้ฝึกสอน ทีมชาติไทยได้
5. นักกีฬาที่ไม่มีรายชื่อดังกล่าว ผู้ฝึกสอนแต่ละทีมพิจารณาแล้วเห็นว่านักกีฬาของตนมีความพร้อมและประสงคจะเข้าร่วมการทดสอบสามารถแจ้งรายชื่อมายังหัวหน้าผู้ฝึกสอนเพื่อขอเข้าร่วมทำการทดสอบได้
6. นักกีฬาควรทำประกันอุบัติเหตุ ถ้ากรณีที่นักกีฬาได้รับการบาดเจ็บจากการทดสอบจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายด้วยตนเอง

ประกาศ ณ วันที่ 19 มกราคม 2566