ประกาศ ! สรุปมติการประชุมคณะกรรมการสมาคมฯ

เรื่อง สรุปมติการประชุมคณะกรรมสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย (วาระเร่งด่วนพิเศษ) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565