“พลเอกสุรชาติ” นายกสมาคม – ได้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรรม

พระเจ้าวรางศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ
ประทานรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ประจำปี 2564

พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ได้รับโอกาสเข้ารับประทานรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2564
ในวันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2565 ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่องให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธในประเทศไทย

รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้แก่บุคคล หรือหน่วยงานที่ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่อง ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของชาวพุทธทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศทั่วโลก
รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม มีขึ้นภายใต้แนวคิดว่า เสาอโศกเป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาก็ได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนา เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยิ่งใหญ่ไพศาลยิ่งๆ ขึ้นไป

ความเป็นมาของการมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม

รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม มีลักษณะเป็นเสาโลหะกะไหล่ทอง สูง 28 เซนติเมตร เส้นผ่าศูนย์กลาง 7 เซนติเมตร น้ำหนัก 700 กรัม ด้านล่างมีป้ายชื่อจารึกชื่อผู้ได้รับประทานรางวัล รูปแบบรางวัลเสาอโศก จำลองจากลักษณะของ”เสาอโศก” หรือเสาแห่งพระเจ้าอโศกมหาราช ประเทศอินเดีย ที่สร้างถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บนยอดเสาแกะสลักเป็นราชสีห์ 4 ตัวหันหลังชนกัน เศียรราชสีห์คำรามเปล่งสุรสีหนาทประกาศก้องไปทั่วสารทิศ ดุจดังการประกาศหลักธรรมแห่งพระพุทธศาสนาไปสู่ชาวโลก ใต้ฐานราชสีห์ทั้งสี่มีรูปพระธรรมจักร 24 ซี่ เท่าจำนวนปฏิจจสมุปบาท และสัตว์มงคล ได้แก่ “ช้าง” หมายถึง การจุติสู่พระครรภ์มารดาของพระโพธิ์สัตว์ “โค” หมายถึง เวลาที่ทรงได้ปฐมฌาน แสดงถึงความวิริยะ อุตสาหะ อดทน “สิงโต” หมายถึง การเปล่งพระสุรเสียงในพระธรรมเทศนาดุจดังเสียงราชสีห์คำราม และด้านล่างเป็นรูปกลีบบัว หมายถึง ความบริสุทธิ์แห่งพระพุทธศาสนา

รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ได้แนวคิดจากการที่พระเจ้าอโศกมหาราช ได้สถาปนาเสาหินทรายรูปสิงห์ ประดิษฐานไว้ตามสถานที่สำคัญต่าง ๆ ทั่วอนุทวีปอินเดียในช่วงยุคพุทธศตวรรษที่ 4 เพื่อเป็นเครื่องหมายของการประกาศพระพุทธศาสนาในยุคโบราณ ชนรุ่นหลังต่อมาจึงเรียกเสาหินของพระเจ้าอโศกมหาราชว่า เสาอโศกซึ่ง แปลว่า ที่ตั้งมั่นซึ่งปลอดจากความเศร้าโศก (ดับทุกข์ด้วยธรรม) เสาอโศก จึงเสมือนเสาหลักทางรูปธรรม ที่แสดงถึงความตั้งมั่นของพระพุทธศาสนา ภายใต้แนวคิดว่าเสาอโศก เป็นเครื่องหมายแห่งความเจริญรุ่งเรืองของ
พระพุทธศาสนา และผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาในปัจจุบัน ย่อมได้ชื่อว่าเป็นเสาหลักของพระพุทธศาสนาเนื่องจากเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการช่วยจรรโลงพระพุทธศาสนา ช่วยเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้ยิ่งใหญ่ไพศาลยิ่งๆ ขึ้นไป

การคัดเลือกและมอบรางวัลเสาอโศก

การคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนารางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม เริ่มในปีพ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีแรกของการคัดเลือก โดยสมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์, องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย, โครงการคุณธรรมศีลธรรม, นำการศึกษา และมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ ริเริ่มจัดทำโครงการ “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม” ขึ้น เพื่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาที่ดีงามตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการกำหนด เพื่อประกาศเกียรติคุณยกย่อง ให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือเป็นแบบอย่างที่ดี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อคัดเลือกบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนาทั้งฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก ที่เป็นผู้อุทิศตนทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา ในสาขาต่างๆ ตามที่คณะกรรมการจะกำหนด เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่องผู้ได้รับรางวัลเป็นบุคคลต้นแบบทางพระพุทธศาสนา ให้เป็นแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนิกชนชาวไทย และชาวต่างประเทศทั่วโลก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคคลที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้อุทิศตนเพื่อพระพุทธศาสนามาเป็นระยะเวลายาวนานและต่อเนื่อง และเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

ประเภทของการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม

ปัจจุบัน คณะกรรมการฝ่ายคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ได้แบ่งประเภทการคัดเลือกออกเป็น 9 ประเภท คือ

  • ประเภทที่ 1 พระสงฆ์ นักบวชอื่นใดในพระพุทธศาสนา
  • ประเภทที่ 2 ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ เอกชน
  • ประเภทที่ 3 นักธุรกิจ
  • ประเภทที่ 4 นักการศึกษา นักวิชาการ
  • ประเภทที่ 5 นักสื่อสารมวลชนทุกประเภท
  • ประเภทที่ 6 ศิลปิน นักร้อง นักแสดง
  • ประเภทที่ 7 หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน
  • ประเภทที่ 8 ผู้นำชาวพุทธ และพุทธศาสนิกชนทั่วไป
  • ประเภทที่ 9 นักเรียน นักศึกษา เยาวชน

ขอแสดงความยินดีกับนายกด้วยนะคะ