“พลเอกสุรชาติ” เป็นประธานจัดงานมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2566

นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง ได้เป็นประธานจัดงานมอบรางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรมประจำปี 2566 ให้แก่ สมาคมผู้ทำคุณประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย, วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์, องค์กรเครือข่ายชาวพุทธแห่งประเทศไทย, ศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย ในพระสังฆราชูปถัมภ์, โครงการ คุณธรรม ศีลธรรม นำการศึกษา และมูลนิธิส่งเสริมศีลธรรมสงเคราะห์ ได้จัดให้มีการคัดสรรบุคคล องค์กร ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ได้กำหนดไว้ในโครงการฯ เป็นบุคคล องค์กร ต้นแบบทางพระพุทธศาสนา เข้ารับรางวัล “เสาอโศกผู้นำศีลธรรม ประจำปี 2566” วันที่ 9 มี.ค. เวลา 14.00 น. ณ พระอุโบสถ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร (ท่าพระจันทร์) เขตพระนคร กรุงเทพฯ โดยคณะกรรมการคัดสรรฯ ซึ่งประกอบด้วยฝ่ายบรรพชิต และคฤหัสถ์ ได้พิจารณาคัดสรรจากกรุงเทพฯ, ส่วนภูมิภาค ต่างประเทศ ทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ บัดนี้ การคัดสรรได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว โดยมีบุคคลทั้งฝ่ายบรรพชิตและคฤหัสถ์ ได้รับการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 140 รูป/คน ดังมีรายชื่อท้ายประกาศฉบับนี้ ประกาศ ณ วันที่ 6 มี.ค. 2566


สามารถศึกษาประวัติเสาอโศก หรือความเป็นมาได้ที่ด้านล่างนี้