ประกาศ ข้อบังคับสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย พ.ศ.2565

ข้อบังคับ สมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๕

ตารางเปรียบเทียบข้อบังคับ

รายชื่อสมาชิกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย เมษายน 2566